Pino Dal Gal - Capo Testa (Sardinia) - 1977
 


Exhibition Images